History
Missions
Diocesan Directory
Diocesan Bulletin
Bishop´s Letters
Diocesan Synod 2014
Diocesan Plan 2010
Pastoral Centres
Seminary
Associations
News
Others Links

1. Imbali yeTshongokwe Mishini                                                      1953-2003
ITshongokwe Mishini  yavela ngomfundisi uFr. OdiloWeeger (C.M.M.), owafika lapha ehamba yedwa evela eFatima lapho ayehlala khona. Ekufikeni  kwakhe kulindawo wafica kwakhe  uTutu Ncube. Ngakho-ke,  isikolo lesi silunxiwa lwakhe uTutu. Wafikela emzini kaTutu ekufikeni kwakhe;  lapho afika wahlala khona. Watsho-ke kuTutu ukuba wayeyihawukela lindawo. Wayethi angafika lapha angene imizi yabantu, angafica kulogulayo amnike amaphilisi ayehamba ewathwele, abuye amkhulekele njalo.
Induna uMabhikwa Khumalo yamnika uFr. Odilo imvumo yokwakha izikolo esigabeni sayo.  Ngakho emva kwesikhatshana wacela uTutu ukuthi ammemele abantu. Wahlala labo phansi, wababikela  ukuba wayefuna ukwakha  isikolo, bamvumela abantu. Wangena ke wasicanda isikolo. Lo kwakungumnyaka ka 1947. Waqala ukwakha idumba lezakhamizi elalizakuhlala ababalisi. Kwathi sebeqedile wabacela ukuba balethe abantwana esikolo; abanye babhalisa kodwa abanye bala labantwababo. Wahamba wayabuya lombalisi uMabanana (Siya-phanduka) owaqala ukufundisa abantwana ngaphansi kwezihlahla zamatshabela. Ngo-1952 kweza ukufundisa uStephen Sithole weSt. George.
Ngo-1953 kwafika uFr. Rubio, ovela eSpain, onguye owaqala ukwakha iMishini. Ekuqaleni wakha indlu leyana eseqaqeni eyotshani eyaba ngeyakhe eyokuhlala. Lindlu yakhiwa nguIsaac Sibanda owayelolwazi kakhulu lokwakha  ngamatshe. Emva kwalokho wagebhisa isibholani.Yathi-ke isiphelile indlu weza wazohlala khona esuka eFatima.
UFr. Rubio wabeka iMishini le ezandleni zikaSisiliya oNgcwele. Lalamhlanje uSisiliya ulokhu engummeli lomkhulumeli waliMishini. Esehlala lapha uFr. Rubio wakha indlu yokufundela ngezitina zodaka ayezitshaya labantwana besikolo. Elokhu eqhelisa umsebenzi wakhe kancane kancane, waqala ukungenisa isonto elabantwana besikolo. Wayengena njalo emizini ehambela abaswelayo labagulayo, etshumayela njalo leVangeli. Laye njalo wayehamba ephethe amaphilisi ayewanika abagulayo. Ababegula kakhulu kwakuloDokotela  uJohana Decker waseFatima owayesiza abathathe abase esibhedlela eFatima. LuDokotela wayelozwelo kakhulu ebantwini. UDokotela Davis laye wayehambela izigulane kwezinye izikhathi endawonye  loFr. Odilo ingabe uFr. Rubio.
Ababefundela umbhabhathizo ngalesosikhathi babebhabhathizelwa eFatima Mission. Abantwana babefunda kusukela kuSub-A-kusiya kustandard 4 kungelambadalo. Kusukela kustandard 4 kusiya phambili yikho okwakubhadalwa khona i25c. Basebengezelelwe ababalisi kulokhu kuqheliswa kancane kancane isikolo. Esakhile, kweza abanye abanali abavela eSpain: uFr. John Chesa, loMartirian Torrego,  kodwa kabasahlalanga kakhulu. Kwafika njalo uFr. Cunill loFr. Emmanuel, loFr. Joseph Culebras (Mtshuvu) ngo-1958. Laba ababili bafika baba ngababalisi.
Kwakhiwa-ke iCawe esilaziyo elakudaladala elisesikolo ngo-1953, lisakhiwa nguIsaac Sibanda njalo. Ngo-1955 kweza uBro. Manolo Dausa. Ngo-1956 kweza ngokokuqala amasisita amabili: uSr. Celina lo Sr. Esther, kwalandela uSr. Gloria loSr. Blanca kanye loArselina. Emva kokufika kwabo wema uFr. Rubio ukuhambela abantu emakhaya, wazasebenzela phakathi eMishini ngoba esesandelwa yimisebenzi.  Aqhubekela phambili ngalumsebenzi amasisita, eseyiwo ayesehambela abantu.
Kusukela ngo-1953 kusiya ku-1957 uFr. Rubio wayesethuthukisa iMishini lesikolo. Wayesehamba evula njalo ezinye izikolo. Wavula izikolo ezingu-28: Sobendle, Mzola 27, Bangale...  Ngemva kwakhe uFr. Mtshuvu wahlala kakhulu  waqhubekela phambili ethuthukisa iMishini lesikolo esakha ngamatshe, evula lezinye izikolo njalo esakha amanye amacawe njengeLupaka leTiki.
ETshongokwe Mishini kwasebenza amanye njalo amasisita: Srs. Charity, Teresa Villar, Magdalena Nehwati, Maria Bosch, Josephine Sikaphila, Priscila Calvo, Helen Ondarra, kanye loPurification Requejo. Amasisita la wonke ayengama-Daughters of Calvary avela eSpain. Siyababonga kakhulu ngokuzinikela kwabo kulowo msebenzi.
Amasisita ayehambela abantu emakhaya, aqala ukusebenzela eMishini efundisa abantwana besikolo ukuthunga ngemitshina langezandla. Kwasekule boarding school; abantwana ababevela khatshana basebehlala khona. UBrother wayekhangela abafana, kuthi amaSisita akhangele amankazana.
Kweza njalo abanye abafundisi lamaBrada: uFr. Xavier Ndlovu, uDismas, uBro. Henry, uBrto. Peter, uFr. Rosendo, uFr. John Ngulube, uFr. Alphonse Nyathi, kanye loFr. Luis Nyoni.
Ekukhuleni kwayo, iTshongokwe Mishini yavula iGomoza Mishini ngo-1968. Ngo-1973 kweza u Fr. Rosendo Garres, kodwa wahlala umnyaka owodwa. Ngomnyaka owalandelayo(1974),  kwafika uFr. A. Nyathi (Trujillo). Lapha-ke iMishini yayisikhulile, kuphela kwaseku-yisikhathi sempi ngakho yadilika. Abafundisi lamasisita ababehlala emishini batshiya bayahlala emadolobheni.
Impi isiphelile uFr. A. Nyathi waqalisa ukuvuselela amabandla wonke aseGomoza leTshongokwe yena ehlala eFatima. Ngo-1982 kwafika uFr. Francis Mguni wahlala eNgombane emzini kaMlilo. Waqoqa abantu ukuba benze inhlanganiso zokulima kanye lamaqembu okuthunga.
Ngezizatho ezithize iTshongokwe Mishini yayakwakhiwa kakutsha eJotsholo nguFr. Alphonse  Nyathi.  Abafundisi abalandelayo basebehlala eJotsholo.  IJotsholo isikhulile yavula njalo iDandanda Mission ngo-2001. Lamhla  iMishini ilamabandla angu-31, lamakholwa angu-2500.
ITshongokwe ibusisiwe kakhulu ngezibizelo ngoba iloMhlekazi uBishop Robert.C. Ndlovu ophuma khonapha. Ilabafundisi njalo uFr. Linos Dube, uVusumuzi Ndlovu, loPeter Nkomazana, lamasisita uChristina Mkwebu, uSisiliya Mahlangu, uSehliselo Khumalo, uThobekile Ndlovu, uSiqaliso Dube, uInocencia Mabuya loVuyisiwe Ngwenya.
Ngamafitshane yiyo le imbali yeTshongokwe Mishini. Siyambonga uNkulunkulu ngokusihlanganisa lamhla ukugubha iminyaka engamatshumi amahlanu ivuliwe. Siyawabonga amasisita laboBrada labafundisi bonke abasebenza lapha kusukela ekuqaleni kuze kube lamhla. Siyababonga kakhulu njaloabantwana beTshongokwe abazinikele kuNkulunkulu ngokudela umhlaba.
Yithi iBandla leTshongokwe.
November 22, 2003,
Umkhosi kaSisiiliya oNgcwele uMmeli wethu.

II. DIAMOND JUBILEE
1. Imbali yeTshongokwe Mishini                                                               2003 - 2013
Sigubha i-50 years ngo-2003, uMhlekazi uR.C. Ndlovu ebeka ilitshe lokuvuselela iSt Cecilia, kwawathokozisa kakhulu amakholwa ukukhumbula indlela iTshongokwe Mishini eyayiyiyo izolo. Ngo-kuphazima kwelihlo, amakholwa abambana akha iCawe laphela. Ngo-2004, lendlu yokungenela imihlangano yakhiwa. Ngesithembiso sikababa uAlphonse  Nyathi sokuthi singathola ongahlala lapha kwasipha amandla ledlabuzane lokusebenza. Ngo-2005 kwabusiswa iCawe kanye lendlu le. Lwanda ukholo, lwasabalala, anda amakholwa. Yaqala njalo iTshongokwe ukukhula. Kwakhiwa amacawe amahle ngamatshe okuluphawu lukababa uAlphonse. Nyathi.
Kusukela ngo-2003 kuzefika lamuhla onanzelelayo uyavuma ukuthi iTshongokwe iyakhula ngoba sasilamabandla angu-31 eMishini yethu, lamuhla silamabandla angu-35 lamakholwa angu-2551 abhabhathizwayo lafundela umbhabhathizo.
Ngezibizelo kangikhulumi bakithi! Lindawo ilezibizelo ezinengi. Ngempela ibusisiwe iTshongokwe. Ngo-2003 yayilabantwana abazinikela ukusebenzela uNkulunkulu abangu-11. Lonyaka (2013) sisenza iJubhili ye-60 years yeSt Cecilia sebengezelelwe sebengu-20.
Ngesipho esikhulu seKilinika esiza laMadodakazi aseCalvary engacina isiyisiBhedlela ngokutsho kwabo lezindlu zokuhlala amaSisita lamaNesi azabe esebenza esiBhedlela sithi siyabonga kakhulu.  Sibonga njalo umoya kaFr Odilo Weeger CMM loFr Rubio. Sibakhumbula ngozwelo ababelalo, behamba beselapha abantu emakhaya, lamhlanje sekuzakuba leKilinika. Bazakusizakala abantu, ngoba abanye bebefela ezindleleni belwisa ukuya esiBhedlela esingamakhilomitha angu-80 kusukela eTshongokwe.
Siyabonga njalo usekelo lukaMlisa wethu uMbanjwa Ncube (umufi), utshiye esivumele ukuba sakhe iKilinika.
Ngokwenza kukaNkulunkulu kaselakuyibona isakhiwa kodwa siyamkhumbula uMazoza. UTutu laye siyamkhumbula njalo siyambonga okwamagama ngoba nguye owaphendla indlela ngokwakuqala.
NgoFr A. Nyathi kasilamathe ngezimangaliso azenze kuMishini yeTshongokwe. Amacawe yibucwazicwazi iganga lonke. Kulesakhamuzi njalo ubaba uNyathi owasikhethayo, wasakhela umuzi. Sithi eMdluli.
Ngelanga leli sisithi amhlophe 60 iminyaka sizahamba labadala siyebeka ilitshe lapho okuzakwakhiwa khona iKilinika. USisiliya oNgcwele asikhokhelele emkhulekweni asikhulekele njalo.
O. Ndlovu Matema

       Optimizado para iexplorer 800x600                              © 2014 Diocesis of Hwange